Mozartova obec v České republice

    vypisuje

39. ročník DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU

(14. ročník mezinárodní)

Soutěž se bude konat v sobotu 4. května 2019

 v Sále Bohuslava Martinů Hudební a taneční fakulty AMU,

Praha 1, Malostranské nám. 13. 

Poslání soutěže:

a)   umožnit mladším generacím hlubší poznávání díla Wolfganga Amadea Mozarta,

b)   podpořit poznávání a oživení tvorby jeho českých předchůdců, současníků a následovníků.

Zájemci podávají řádně vyplněné přihlášky podle přiloženého vzoru, tj. pouze na formátu A4, a pro každého soutěžícího zvlášť, a to nejpozději do 15. dubna 2019 na adresu Dr. Milada Jonášová, Famfulíkova 19/1140, 182 00 Praha 8.

Dbejte na řádné splnění všech požadavků na vyplnění a podání přihlášek, abyste se nevystavovali nebezpečí, že přihlášky nebudou moci být přijaty. Pokud by někdo z přihlášených musel z vážných důvodů svou účast odhlásit, nechť tak učiní nejpozději den před soutěží.

Soutěžící vstupuje do soutěže se svým klavíristou. Pokud by některému měla tato podmínka účast v soutěži znemožňovat, poskytne mu Mozartova obec vlastního zkušeného doprovázeče. Porota ovšem nemůže v takovém případě brát ohled na eventuální snížení interpretační úrovně soutěžícího. Soutěžící, požadující zajistit klavírní doprovod od Mozartovy obce, pošle příslušný notový materiál spolu s přihláškou. Protože v předcházejících ročnících požadovalo klavírní doprovod až 25 soutěžících, což není v možnostech jednoho korepetitora, musel pořadatel angažovat a finančně hradit dva, v jednom ročníku dokonce tři korepetitory. Z toho důvodu bude pořadatel od každého soutěžícího, který nebude mít svého korepetitora, požadovat o 100 Kč zvýšený registrační poplatek.

Účastnický poplatek pro kategorii B I (10-14 let) činí 200 Kč a pro ostatní kategorie 300 Kč. Je nutno ho uhradit v soutěžní den před zahájením příslušné kategorie. Cestovné a případné náklady na ubytování si účastníci hradí sami.

Před zahájením soutěží bude k dispozici tištěný program soutěže, zahrnující pořadí soutěžících s názvy jimi zvolených soutěžních skladeb. Soutěžící budou ve svých kategoriích vystupovat v abecedním pořadí.

 

Podmínky soutěže

Volba skladeb

Jako soutěžní skladby mohou zaznít pouze neupravovaná znění děl W. A. Mozarta nebo skladatelů, narozených na území Čech a Moravy a s těžištěm tvorby v letech 1750-1820. Transponovaná znění nelze k soutěži připustit! Před začátkem každé kategorie je soutěžící povinen – bude-li o to pořadateli požádán předložit svůj notový materiál soutěžní komisi k nahlédnutí. Všechna díla musí zaznít v jazyce originálu: Mozartovy árie z italských oper v italštině, ze singspielů v němčině, z chrámových děl v latině. Totéž platí i pro české autory. (Pozor! Většina jejich originálních verzí není v češtině!) Pouze soutěžící v kategorii B I mají výjimku: jejich soutěžní skladby mohou být předneseny v češtině a v transpozici.

Upozornění:

a) pro ověření vokálního partu: všechny Mozartovy skladby jsou v originálním znění k dispozici na internetové adrese https://dme.mozarteum.at/nmaonline/,

b) ukolébavka Princi můj maličký spi není od Mozarta a tudíž nemůže být zařazována do soutěžního repertoáru.

c) Arietty "Ridente la calma" KV 152, Zuzančina "Un moto di gioia" a Barbariny "L'ho perduta" z Figarovy svatby nelze hlásit do soutěže jako písně.

*

Pro určení věkové hranice je rozhodující věk v den soutěže.

KATEGORIE A - budoucí profesionálové (posluchači konzervatoří, akademií a středních škol s hudebním zaměřením, soukromé studium):

I. – ve věku 15-20 let

II. – ve věku 21-26 let

Soutěžní skladby: dvě árie (z opery, z oratoria nebo koncertní árie) W. A. Mozarta nebo jeho českých současníků.


Kategorie B– amatérští pěvci:

I. – ve věku 10-14 let

Soutěžní skladby: dvě písně W. A. Mozarta nebo jeho českých současníků.

II. – ve věku 15-20 let

Soutěžní skladby: píseň a árie nebo dvě árie W. A. Mozarta nebo jeho českých současníků.

III. – ve věku 21-26 let

Soutěžní skladby: dvě árie W. A. Mozarta nebo jeho českých současníků.

 

Ceny

V každé kategorii může porota udělit 1. - 3. cenu a čestná uznání. První cena je nedělitelná, ostatní ceny může porota dělit za předpokladu, že maximální rozdíl v ohodnocení bude 0,5 bodu.

Porotu Duškovy soutěže jmenuje výbor Mozartovy obce z řad předních českých pěveckých interpretů a pedagogů, jeden z porotců je zahraniční.

Případné dotazy zašlete na výše uvedenou adresu nebo na emailovou adresu duskovasoutez@mozartovaobec.cz nebo tel. +420 723 323 320.

 

Na shledání se těší pořadatelé z Mozartovy obce.               

                                                   

                                                                     PhDr. Milada Jonášová, PhD.

                                                                           tajemnice výboru MO

 

 

 

 Přihláška do Duškovy soutěže hudební mládeže 2019

 

Název školy a jméno jejího zástupce:

 adresa (včetně PSČ):

 telefon a email: 

 

Jméno a příjmení soutěžícího:  

 kategorie:

 datum narození:                    

 bydliště soutěžícího (včetně PSČ):

 kontaktní email:                                                     telefon:

 

 

                Kategorie A I - A II - B III          
1. autor      
název opery, chrámové skladby či oratoria  
textový incipit (první slova textu) árie  
2. autor  
název opery, chrámové skladby či oratoria               

textový incipit (první slova textu) árie


                                                               
KATEGORIE B I  
1. autor  
textový incipit (první slova textu) písně  
2. autor  

textový incipit (první slova textu) písně


 
Kategorie B II  
1. autor  
název opery, chrámové skladby či oratoria  
textový incipit (první slova textu) árie či písně  
2. autor  
název opery, chrámové skladby či oratoria  
  textový incipit (první slova textu) árie  

 

 

datum                                                        razítko školy a podpis jejího zástupce